Axfood köper klimatkompensation av Eken

Eken Financing AB gives SBTi companies the opportunity to invest in multi-year high quality offset projects with immediate climate impact and pays forest owners to profitably transition towards forestry practices with higher commercial, social, and biological value.  Axfood, a leading group in the Swedish grocery retail sector, has entered into an agreement with Eken regarding 32,000 CO2e stored through extended rotation periods of at least 10 years in Swedish forests. ”We are delighted to once again have earned the trust to provide

OM OSS

EKEN erbjuder bolag som systematiskt arbetar med att reducera sina koldioxidutsläpp möjlighet att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. Tillgången till de certfierade kolkrediterna baseras på långsiktiga avtal med svenska skogsägare som får betalt för att skjuta upp avverkningar och förbättra skogsbruket. Träden får växa längre innan avverkning och både virkesvolym […]

Eken tecknar avtal med Luleå stift för kollagring i svensk skog 

Eken har tecknat ett arrendeavtal med Prästlönetillgångarna, Luleå stift om att på del av fastigheten Sorsele 1:1 arrendera skog i 30 år. Genom att förlänga rotationsperioden med 30 år kommer Luleå stift att öka kolinlagringen samt öka andelen sågtimmer på arrendestället.  – Luleå stift visar på nytänkande och ser potential i att finansiera förbättrat skogsbruk […]

Tung kompentens till Ekens styrelse

Inför bolagets nästa steg har Eken nu rekryterat en erfaren styrelse med stor kompetens inom skogsbruk, finans och affärer. Michael Bertorp, styrelseordförande, med omfattande erfarenhet inom skogsindustrin, inklusive vice VD, SCA-koncernen.  För närvarande Styrelseordförande för Bergs Timber AB samt ledamot i Stadshypotek AB.  Kjell Ormegard, styrelseledamot, med över 35 års erfarenhet inom finanssektorn, inklusive ledande […]

Global Challenges Foundation investerar i Eken

Global Challenges Foundation är en svensk stiftelse som ägnar sig åt att främja utvecklingen av globala beslutsmodeller som effektivt kan hantera och i bästa fall eliminera stora globala risker som utgör hot mot mänskligheten.  Som en del av stiftelsens kapitalplaceringar har Global Challenges beslutat att investera i Eken Financing. – Vi är väldigt glada över att […]

Vad gör Eken? 

EKEN ger bolag som systematiskt arbetar med att reducera sina koldioxidutsläpp möjlighet att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. Tillgången till de certifierade kolkrediterna baseras på långsiktiga avtal med svenska skogsägare som får betalt för att skjuta upp avverkning och förbättra skogsbruket. 

Vilka skogar är intressanta för Ekens projekt? 

I dagsläget är det barrskog i Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholms län eller norr om det. Skog som har uppnått lägsta slutavverkningsålder är mer intressant än yngre skog.  Kontakta oss så pratar vi!

Vad är Science Based Target Initiative? 

Science Based Targets-initiativet tillhandahåller en ram och riktlinjer för företag att sätta veteskapsbaserade mål för minskade utsläpp. Målen ska vara förenliga med den senaste klimatforskningen och vara i linje med Parisavtalet.    För att få sina mål godkända som vetenskapsbaserade måste företag visa att deras mål för utsläppsminskning är förenliga med den senaste klimatforskningen och är […]

Vad är en certifierad/högkvalitativ koldioxidkredit? 

Högkvalitativa kolkrediter eliminerar koldioxoid från atmosfären (carbon removals) till skillnad från kolkrediter som enbart reducerar utsläpp (carbon reduction).  Certifierade/högkvalitativa kolkrediter har verifierats av ett tredjepartscertifieringsorgan för att säkerställa att kolkrediterna representerar verkliga, adderande, mätbara och permanenta växthusgaser, utsläppsminskningar eller borttag.   Ekens projekt följer den av Verra godkända metodologin VCS VM0045. Metodologin använder så kallade dynamiska […]

Vad är Verra? 

Verra är en ideell organisation som bildades år 2007 i USA och är det globalt marknadsledande elektroniska registret för koldioxidkrediter. Verra har tre grundläggande funktioner:  

Vad krävs för att ett koldioxidkreditprojekt ska bli godkänt av Verra? 

För att ett projekt ska uppfylla Verras standard krävs att projektet löpande granskas av både Verra och kvalificerad tredje part. Det säkerställer att ett projekt uppfyller standardens regler och krav; att dess metoder tillämpas korrekt; att den följer lokala lagar och förordningar; och att inga lokala intressenter upplever negativ påverkan på grund av projektet.   Genom […]