Vad är Verra? 

Verra är en ideell organisation som bildades år 2007 i USA och är det globalt marknadsledande elektroniska registret för koldioxidkrediter. 
Verra har tre grundläggande funktioner:  

  1. Att utveckla och godkänna standarder som sätter kriterier för kvaliteten på utsläppskrediterna och projekten.  
  1. Att granska projekt som genererar utsläppskrediter mot dessa standarder.   
  1. Att ansvara för registersystem som utfärdar, överför och annullerar utsläppskrediter. 

Nyheter

Axfood köper klimatkompensation av Eken

Eken Financing AB ger företag anslutna till Science Based Target initiative (SBTi) möjligheten att investera i fleråriga projekt för högkvalitativa kolkrediter med omedelbar klimatpåverkan och betalar skogsägare för att lönsamt övergå till skogsbruksmetoder med högre kommersiellt, socialt och biologiskt värde.

Axfood, en ledande koncern inom den svenska dagligvaruhandeln, har ingått avtal med Eken om 32 000 CO2e som lagras genom förlängda rotationstider om minst 10 år i svenska skogar. Avtalet är en fortsättning på det samarbete om klimatkompensation som inleddes 2022.

– Vi är glada över att återigen ha fått förtroendet att erbjuda Axfood klimatkompensation i svensk skog, säger Per Forssberg, försäljningsansvarig på Eken.

Eken tecknar avtal med Luleå stift för kollagring i svensk skog 

Eken Financing AB ger företag anslutna till Science Based Target initiative (SBTi) möjligheten att investera i fleråriga projekt för högkvalitativa kolkrediter med omedelbar klimatpåverkan och betalar skogsägare för att lönsamt övergå till skogsbruksmetoder med högre kommersiellt, socialt och biologiskt värde.

Eken har tecknat ett arrendeavtal med Prästlönetillgångarna, Luleå stift om att på del av fastigheten Sorsele 1:1 arrendera skog i 30 år. Genom att förlänga rotationsperioden med 30 år kommer Luleå stift att öka kolinlagringen samt öka andelen sågtimmer på arrendestället. 

– Luleå stift visar på nytänkande och ser potential i att finansiera förbättrat skogsbruk genom klimatinvesteringar, säger Mårten Mattsson, Skogsansvarig på Eken. 

Tung kompentens till Ekens styrelse

Eken Financing AB ger företag anslutna till Science Based Target initiative (SBTi) möjligheten att investera i fleråriga projekt för högkvalitativa kolkrediter med omedelbar klimatpåverkan och betalar skogsägare för att lönsamt övergå till skogsbruksmetoder med högre kommersiellt, socialt och biologiskt värde.

Inför bolagets nästa steg har Eken nu rekryterat en erfaren styrelse med stor kompetens inom skogsbruk, finans och affärer.

Michael Bertorp, styrelseordförande, med omfattande erfarenhet inom skogsindustrin, inklusive vice VD, SCA-koncernen.  För närvarande Styrelseordförande för Bergs Timber AB samt ledamot i Stadshypotek AB. 

Kjell Ormegard, styrelseledamot, med över 35 års erfarenhet inom finanssektorn, inklusive ledande befattningar på Handelsbanken och Alfred Berg.

Clein Johansson Ullenvik, styrelseledamot, en erfaren börs-VD och affärsinriktad ledare. 

– Jag är oerhört glad över att ha attraherat dessa erfarna och kunniga personer till vår styrelse, säger Erik Ottosson, grundare och VD för Eken.

Global Challenges Foundation investerar i Eken

Eken Financing AB ger företag anslutna till Science Based Target initiative (SBTi) möjligheten att investera i fleråriga projekt för högkvalitativa kolkrediter med omedelbar klimatpåverkan och betalar skogsägare för att lönsamt övergå till skogsbruksmetoder med högre kommersiellt, socialt och biologiskt värde.

Global Challenges Foundation är en svensk stiftelse som ägnar sig åt att främja utvecklingen av globala beslutsmodeller som effektivt kan hantera och i bästa fall eliminera stora globala risker som utgör hot mot mänskligheten. 

Som en del av stiftelsens kapitalplaceringar har Global Challenges beslutat att investera i Eken Financing.

– Vi är väldigt glada över att få stöd från en organisation som Global Challenges Foundation. Det är en bekräftelse på att ökad kolinlagring i skog är en viktig komponent i att motverka globala tipping points, säger Erik Ottosson, grundare och VD för Eken Financing. 

Vanliga frågor

Vad gör Eken? 

EKEN ger bolag som systematiskt arbetar med att reducera sina koldioxidutsläpp möjlighet att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. Tillgången till de certifierade kolkrediterna baseras på långsiktiga avtal med svenska skogsägare som får betalt för att skjuta upp avverkning och förbättra skogsbruket. 

Vilka skogar är intressanta för Ekens projekt? 

I dagsläget är det barrskog i Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholms län eller norr om det. Skog som har uppnått lägsta slutavverkningsålder är mer intressant än yngre skog.  Kontakta oss så pratar vi!

Vad är Science Based Target Initiative? 

Science Based Targets-initiativet tillhandahåller en ram och riktlinjer för företag att sätta veteskapsbaserade mål för minskade utsläpp. Målen ska vara förenliga med den senaste klimatforskningen och vara i linje med Parisavtalet.   

För att få sina mål godkända som vetenskapsbaserade måste företag visa att deras mål för utsläppsminskning är förenliga med den senaste klimatforskningen och är tillräckligt ambitiösa för att bidra till det övergripande målet att begränsa den globala uppvärmningen.  

SBTi-bolagen uppmanas att först minska utsläppen i den egna värdekedjan så mycket de kan för att i nästa steg använda sig av högkvalitativa kolkrediter, dvs den sort som eliminerar koldioxid från atmosfären, för att kompensera för de utsläpp som bolagen inte själva kan reducera mer/eliminera. Transparens, ansvarsskyldighet och efterlevnad av rigorösa standarder och certifieringar hjälper till att skilja legitima koldioxidkrediter från greenwashing. 

Vad är en certifierad/högkvalitativ koldioxidkredit? 

Högkvalitativa kolkrediter eliminerar koldioxoid från atmosfären (carbon removals) till skillnad från kolkrediter som enbart reducerar utsläpp (carbon reduction). 

Certifierade/högkvalitativa kolkrediter har verifierats av ett tredjepartscertifieringsorgan för att säkerställa att kolkrediterna representerar verkliga, adderande, mätbara och permanenta växthusgaser, utsläppsminskningar eller borttag.  

Ekens projekt följer den av Verra godkända metodologin VCS VM0045. Metodologin använder så kallade dynamiska basalternativ, där all klimateffekt i projektet jämförs med liknande ytor ur Riksskogstaxeringens permanenta provytor. Endast om projektytorna lagrar mer kol än jämförelseytorna verifieras kolkrediterna. 

Vad är Verra? 

Verra är en ideell organisation som bildades år 2007 i USA och är det globalt marknadsledande elektroniska registret för koldioxidkrediter. 
Verra har tre grundläggande funktioner:  

  1. Att utveckla och godkänna standarder som sätter kriterier för kvaliteten på utsläppskrediterna och projekten.  
  1. Att granska projekt som genererar utsläppskrediter mot dessa standarder.   
  1. Att ansvara för registersystem som utfärdar, överför och annullerar utsläppskrediter. 

Vad krävs för att ett koldioxidkreditprojekt ska bli godkänt av Verra? 

För att ett projekt ska uppfylla Verras standard krävs att projektet löpande granskas av både Verra och kvalificerad tredje part. Det säkerställer att ett projekt uppfyller standardens regler och krav; att dess metoder tillämpas korrekt; att den följer lokala lagar och förordningar; och att inga lokala intressenter upplever negativ påverkan på grund av projektet.  

Genom att verifiera och certifiera projekt, kan Verra säkerställa att koldioxidkrediterna verkligen representerar klimateffekter som är verkliga, mätbara, adderande, permanenta, oberoende verifierade, konservativt uppskattade, unikt numrerade och transparent listade.